KVKK Aydınlatma Metni

KURAL HUKUK BÜROSU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile KURAL HUKUK BÜROSU tarafından usulüne uygun olarak işlenen ve güvenli bir şekilde korunan kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 

KURAL HUKUK BÜROSU ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyetamaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenip saklanabilecektir. İşlenerek saklanan kişisel verileriniz, KVKK ve diğer mevzuatın izin verdiği şekilde yurt içi ve lazım gelen durumlarda yurt dışındaki yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanabilecektir.

 

1.VERİ SORUMLUSU VE KİMLİĞİ

Büromuz kurucusu AVUKAT İPEK OYA KURAL, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri sorumlumuza aşağıda verilen iletişim bilgileri ile işgünleri ve mesai saatleri içerisinde ulaşmanız mümkündür.

Adres    : Yıldız Mah. Çırağan Cad. Fuat Kırşan Apt. No:43 Daire:2 Beşiktaş / İstanbul

Telefon : 0850 304 02 12

E-posta : info@avukatipekoyakural.com

 

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME ŞEKLİ

Kişisel verileriniz KURAL HUKUK BÜROSU tarafından, dahil olduğunuz yahut olmadığınız sözlü, yazılı veya elektronikortamlarda toplanabilir. Kişisel verileriniz, internet sitemiz, KURAL HUKUK BÜROSU’na göndermiş olduğunuz iş başvuru formaları, iletişim formaları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, telefon görüşmelerimiz, ihtarnameler, sözleşmeler, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçleri ile toplanmakta ve Veri Sorumlusu/Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmektedir.

 

İşbu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, flash bellek, bulut ve benzeri elektronik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, tarafınızca KURAL HUKUK BÜROSU’NA sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilecektir.

 

KURAL HUKUK BÜROSU ile kurmuş olduğunuz ilişki kapsamında; aşağıda örnekleme olarak sayılan birtakım kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

İşlenen Kimlik Bilgileriniz:Ad soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, anne ve baba adı, kurum ve unvan bilgileri, ticaret sicil bilgileri, adli sicil bilgileri,

İşlenen İletişim Bilgileriniz:İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, banka ve IBAN bilgileri,

Eğitim Bilgileri: Eğitim ve staj bilgileri, mesleki kalifikasyonları, bildikleri yabancı diller(özgeçmişlerinde belirtilen kapsamla sınırlı olarak),

Başvuruyla İlgili Temel Bilgiler:özgeçmişinizdeki bilgiler(özel nitelikli kişisel veri oluşturabilecek şekilde üyelikler veya ilgi alanı bilgileri içerebilir),transkriptler ve istihdam referansları, başvuru yapmakta olduğunuz pozisyonlar, iş başvurunuz ve ilgili belgeler/iletişimler, kapak yazıları,mülakatlardan ve telefon aramalarından gelen bilgiler, ücret/sosyal yardım istekleri, yer değiştirme bilgileri gibi), referans olarak göstermiş olduğunuz kişiler hakkında bilgiler (adları,

iletişim bilgileri, işveren ve iş pozisyonları dâhil), işe alım değerlendirmesi sürecinde kendi isteğiniz ile sağladığınız her türlü bilgiler gibi kişisel veriler işlenmektedir.

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması ilgili kişisel verileri işleyen ve tarafımıza aktaran çalışan adayının sorumluluğundadır.

İşlenen Ofis Güvenliğine İlişkin Veriler:Güvenlik kamerası ses ve görüntü kayıtları, parmak izi,

İşlenen Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz:ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf veya görüntü gibi biyometrik veriler,

 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARI

KURAL HUKUK BÜROSU ile kurmuş olduğunuz müvekkillik, uyuşmazlıkta karşı taraf olma veya iş ilişkisi kapsamında, büromuzca elde edilen kişisel verilerinizin işlenme ve saklanma amaçları aşağıdakiler gibidir;

 • Tarafınızın dâhil olduğu yahut karşı taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarınızın yürütülmesi,
 • Mevzuat gereği, isim soy isim, adres, TC kimlik no gibi bilgilerinizin kayıt altına alınması zorunluluğu,
 • Verilen hukuki danışmanlık ve hizmet nedeniyle oluşan finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızla hukuki hizmet ve iş sözleşmesi kurulması ve yerine getirilmesi için sözleşmelerde yer alan taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan arşivleme yükümlülüğü ile yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerimizin ifası için kişisel bilgilerinizi kaydetme zorunluluğumuzun olması,
 • KURAL HUKUK BÜROSU’nun fiziksel mekân güvenliğinin temininde ses kaydı ve görüntü kaydı alma gerekliliği,
 • Tarafınızla kurulan hizmet ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm işlemlerin ifasında; iletişim formlarının, elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak yaptığımız tüm yazışmalarımızın, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtlarının, telefon görüşmelerimiz sırasında kaydedilen ses kayıtlarının saklanması gerekliliği,
 • Tarafınızla kurulan hizmet ve iş sözleşmelerinden ve/veya müvekkillerimizin karşı tarafı olduğunuz dosyalardan kaynaklanan müvekkillerimizin hak ve alacaklarının korunması, kullanılması ve/veya tesisi için kişisel verilerinizin kaydedilmesinin zorunlu olması,
 • KURAL HUKUK BÜROSU’ndan almış olduğunuz hukuki hizmetlerden gerektiği gibi faydalanmanız ve Avukatlık Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli olan kişisel verilerinizin kaydedilme zorunluluğunun bulunması,
 • Uyuşmazlıklarınıza dair gerekli işlem ve savunmaların KURAL HUKUK BÜROSU tarafından hazırlanabilmesi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi adına verilerinizin kaydedilmesi gerekliliği,
 • Tarafınızca KURAL HUKUK BÜROSU’na sunulan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının ve KURAL HUKUK BÜROSU tarafından sunulan hukuki hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması,

gibi amaçların KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içine ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak KURAL HUKUK BÜROSU tarafından ihtiyaç duymuş olduğunuz çalışmaların yapılması, verilen hizmetlerin yürütülmesi ve hizmetlerle ilgili raporlama ve istatistik çıkarılması, taraflar arasında kurulan iş ve hizmet ilişkisinin yürütülmesi, iş ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, KURAL HUKUK BÜROSU’nun satın alma, finans vemuhasebe işlemlerini gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yurt içindeki ve yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

KURAL HUKUK BÜROSU ile hizmet ve iş sözleşmenizin kurulması ile başlayan ve sözleşme ilişkisi süresince devam eden süre zarfında, siz müvekkillerimizden, uyuşmazlığın karşı tarafı ve diğer üçüncü kişiler ile yasal mercilerden; internet, telefon, e-posta gibi yazılı mecralar ile fiziki görüşmelerden KURAL HUKUK BÜROSU tarafından elde edilen kişisel verileriniz, KURAL HUKUK BÜROSU Aydınlatma Metni’nin 3.maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında, KVKK’nın 5,6 ve 8.maddelerinde mevzubahis edilen hukuka uygunluk sebepleri ve bu sebeplerin dışında tarafınızın açık rızası bulunması, mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebeplerle, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru ve ölçülü şekilde toplanarak saklanmakta ve işlenmektedir.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER

KURAL HUKUK BÜROSU tarafından hukuka ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlara uygun şekilde elde edilerek işlenen kişisel verileriniz; KVKK ’nın 12. maddesine uygun olarak, güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu güvenliğin sağlanması adına KURAL HUKUK BÜROSU olarak kişisel verilerinize üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişmesini ve verilerinizi rızanız dışında işlemesini önlemek, verilerinizin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak gayesiyle gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini ve mobil yazılımları temin etmiş bulunmaktayız.

 

7.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, bu bilgilerin elde edilme amacı geçerli olduğu sürece Kanunlarda belirtilen süreler ile KURAL HUKUK BÜROSU tarafından güvenli bir şekilde saklanacaktır KURAL HUKUK BÜROSU, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması hâlinde, ilgili Kanunlarda belirtilen sürelerin dolması ile güvenli bir şekilde muhafaza etmekte olduğu kişisel verilerinizi re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

 

8.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişiselverilerinize ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin KURAL HUKUK BÜROSU tarafından işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılmışsa kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin KURAL HUKUK BÜROSU tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, verilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesini isteme,
 • Kullanım alanının son bulması, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinizin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

9.VERİ İŞLEYENE VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

KVKK’nın 13/1.maddesi ve sair mevzuatlarda öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi ıslak imzalı dilekçe ve ekinde kimlik fotokopisi ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bu seçeneklere ek olarak, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da info@avukatipekoyakural.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 5.maddesinde yer alan; “Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur.” hükümleri uyarınca, başvurunuzun bahsi geçen esaslara uygun olarak ve talep ettiğiniz hususu açık ve anlaşılır şekilde yapılması gerekmektedir.

 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunacak olması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. KURAL HUKUK BÜROSU başvurucunun kişisel veri sahibi olup olmadığı amacıyla ek bilgi talep etme ve veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Hukuk Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretalınabilir. Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

 

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvurunuza cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası (“Politika”), KURAL Hukuk Bürosu tarafından yürütülen internet sitesi için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

 

Çerez (Cookie) nedir?

Çerez; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerez Türü

 

Kalıcı Çerezler

Çerez Fonksiyonu

 

Bu çerezler, cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

 

Zorunlu Çerezler Bu çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. Bir çerezin “Zorunlu Çerez” olarak nitelendirilebilmesi için internet sitesi üzerinde verilen bir hizmetin sağlanabilmesi için kullanımının zorunlu olması gerekmektedir. Başka bir deyişlekullanılmadığı takdirde internet sitesi üzerinde hedeflenen bir fonksiyonun sağlanamayacağı çerezler zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler reklam amaçlı kullanılamaz.Zorunlu çerezler internet sitesinin performansı bakımından gerekli olup kullanıcının onayına tabi değillerdir. Bu nedenle internet sitesinde yer alan zorunlu çerez kullanımları için kullanıcıdan onay alınmaz.Zorunlu çerezler tarayıcı ayarlarından engellendiği taktirde internet sitesinin tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.

 

Performans Çerezleri Bu çerezler internet sitemizin performansını ve işlevselliğini arttırmak için analizleri toplamamızı sağlar. Bu analizler bir sayfanın popülerliğine, kişilerin sitede gezinmesine ilişkin ortak işlevlere, belirli bir özelliğin ne sıklıkta kullanıldığına ve internet sitesinin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının veya alınan hataların tespitine ilişkin ölçümleri içerir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.
Fonksiyonellik Çerezleri KURAL Hukuk Bürosunun ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak internet sitemiz, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir, dil seçimini veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda; internet sitemizin bazı bölümleri kullanılamayabilir, sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir veya sitemizin tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir.

 

Hedef veya Reklam Çerezleri Bu tür çerezler, ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek, gösterilen reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak gibi amaçlarla kullanılır. Genellikle internet sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler.

 

Birinci Taraf Çerezleri Bu çerezler, KURAL Hukuk Bürosu'nun sunucuları ile bilgisayarınızın sabit sürücüsü arasında saklanırlar ve gönderilirler. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.

 

Üçüncü Taraf Çerezleri Bu çerezler, farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar tarafından tanımlanan çerezler olup,üçüncü taraf sunucusu ile bilgisayarınızın sabit sürücüsü arasında saklanırlar ve gönderilirler

 

KURAL Hukuk Bürosu, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

 

Çerezlerin Kullanım Amaçları

 

KURAL Hukuk Bürosu tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik amaçlı kullanımlar: KURAL Hukuk Bürosu sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar: KURAL Hukuk Bürosu sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 • Performansa yönelik kullanımlar: KURAL Hukuk Bürosu sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
 • Reklam amaçlı kullanımlar: KURAL Hukuk Bürosu kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

 

Çerezler üzerinden topladığımız veriler kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

 

Çerezleri nasıl kontrol ederim?

İnternet tarayıcılarının çoğunluğu çerezlerin otomatik olarak kabul edileceği şekilde ayarlanmıştır. Bununla birlikte, yine internet tarayıcıların büyük çoğunluğunda çerezlerin engellenmesi veya cihazınıza yerleştirilmeden önce sizi uyarması gibi ayarları seçme imkânı tanınmaktadır.

Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir.

 

Bize Ulaşın

Bu web sitesi, siteyi ve deneyiminizi iyileştirmek amacıyla cookie kullanmak istemektedir. Sitede gezinmeye devam ederek cookie kullanılmasına izin vermiş olmaktasınız. Eğer daha fazla bilgiye gerek duyuyor ve/veya cookie kaydedilmesini istemiyorsanız tarafımızla aşağıda yer alan e mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

E mail:info@avukatipekoyakural.com